2024  5

February  4

Privacy nihilism (P2)

February 26, 2024 · Naadiyaar

Privacy nihilism

February 25, 2024 · Naadiyaar

Writing in second language

February 22, 2024 · Naadiyaar

Why math still exists

February 18, 2024 · Naadiyaar

January  1

Find the way back home

January 30, 2024 · Naadiyaar

2023  2

December  2

Not a user

December 8, 2023 · Naadiyaar

Holding a decentrlized online conference

December 6, 2023 · Naadiyaar